Тогтвортой cанхүүжилтийн тухай

Модуль 1
Хичээл үзэх
 • Хичээл

  Дэлхийн дулаарал, байгаль орчин, нийгмийн гол асуудлууд болон санхүүгийн салбарын оролцоо, чиг хандлага

  Монгол Улсын байгаль орчин, нийгмийн асуудлууд, тогтвортой хөгжлийн зорилтууд болон санхүүгийн салбарын оролцоо

  Тогтвортой санхүүгийн тодорхойлолт болон үндсэн бүрдэл хэсгүүд

  Байгаль орчин, нийгмийн асуудлаас болж санхүүгийн байгууллагад үүсч болох эрсдэл, боломжууд

 • Шалгалт

  6 асуулттай. Зөв хариулт бүрт 10 оноо авна.

  Шалгалтанд тэнцэх хувь: 80%

  Уг шалгалтыг та 2 удаа өгөх боломжтой бөгөөд шалгалтанд тэнцсэн тохиолдолд онлайн шалгалтын сертификат авах эрхтэй болно