Тогтвортой санхүүжилт Монгол Улсад

Модуль 2
Хичээл үзэх
 • Хичээл

  Монгол улсын тогтортой санхүү (Тос)-ын хөтөлбөрүүдийн тухай товч түүх

  Монгол улсын тогтортой санхүү (Тос)-ын зарчмууд болон 4 салбарын удирдамж

  ТоС хөтөлбөрийн хэрэгжилт, ололт, амжилт, онцлог

  ТоС-ийн алсын хараа, үндэсний замын зураг

  Оролцогч талуудын хамтын ажиллагаа, үүрэг оролцоо

 • Шалгалт

  5 асуулттай. Зөв хариулт бүрт 10 оноо авна.

  Шалгалтанд тэнцэх хувь: 80%

  Уг шалгалтыг та 2 удаа өгөх боломжтой бөгөөд шалгалтанд тэнцсэн тохиолдолд онлайн шалгалтын сертификат авах эрхтэй болно