Харилцагчийн БОН-ийн эрсдэлийг үнэлэх, бууруулах, удирдах

Модуль 3
Хичээл үзэх
 • Хичээл

  Байгаль орчин, нийгмийн удирдлагын систем /БОНУС/-ийн талаарх ойлголт

  БОН-ийн дью дилиженсийн тухай ерөнхий ойлголт

  БОН-ийн дью дилиженс хийх үе шатад суралцах

  БОН-ийн эрсдэлийн ангилал, эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг тодорхойлох

  Дүгнэлт бичих, зээлийн хорооны шийдвэр гаргалтад нөлөөлөх

  Эргэн хяналт, тайлагналын арга хэрэглүүрт суралцаж, ерөнхий ойлголттой болно

 • Шалгалт

  8 асуулттай. Зөв хариулт бүрт 10 оноо авна.

  Шалгалтанд тэнцэх хувь: 80%

  Уг шалгалтыг та 2 удаа өгөх боломжтой бөгөөд шалгалтанд тэнцсэн тохиолдолд онлайн шалгалтын сертификат авах эрхтэй болно