Олон улсын чиг хандлага

Модуль 5
Хичээл үзэх
 • Хичээл

  Тогтвортой санхүүжилтийн тухай үзэл санаа, ойлголтын үүсэл, хөгжил

  Олон улсад түгээмэл хэрэглэгддэг байгаль орчин нийгмийн эрсдэлийг тооцох аргачлал, санаачлагууд

  Олон улсын санхүүгийн корпорацийн Гүйцэтгэлийн стандартууд

  Улс орнуудын санхүүгийн салбартаа авч хэрэгжүүлж буй санаачлага, сайн туршлагууд

  Тогтвортой санхүүжилтийн цаашдын чиг хандлага

 • Шалгалт

  5 асуулттай. Зөв хариулт бүрт 10 оноо авна.

  Шалгалтанд тэнцэх хувь: 80%

  Уг шалгалтыг та 2 удаа өгөх боломжтой бөгөөд шалгалтанд тэнцсэн тохиолдолд онлайн шалгалтын сертификат авах эрхтэй болно