БОНБҮ ба хууль эрх зүйн орчин

Модуль 4
Хичээл үзэх
 • Хичээл

  Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ (БОНБҮ), түүний ач холбогдол

  Монгол Улсад мөрдөгдөж буй байгаль орчин, нийгмийн хууль эрх зүйн зохицуулалтууд

  Байгаль орчин, нийгмийн дью дилиженсийг хийхдээ хууль эрх зүйн, зохицуулалт, журам зааврыг ашиглах

 • Шалгалт

  10 асуулттай. Зөв хариулт бүрт 10 оноо авна.

  Шалгалтанд тэнцэх хувь: 80%

  Уг шалгалтыг та 2 удаа өгөх боломжтой бөгөөд шалгалтанд тэнцсэн тохиолдолд онлайн шалгалтын сертификат авах эрхтэй болно