Мэдээлэл

Олон улсын ногоон санхүүжилтийн эх үүсвэрийн судалгаа"-г хэвлэгдэн бэлэн боллоо


ТоС Холбоо нь Европын холбооны Switch Asia II хөтөлбөрийн санхүүжилтээр хэрэгжиж буй "Текстилийн тогтвортой үйлдвэрлэл ба эко тэмдэг (STePEcoLab)" төслийн хүрээнд "Олон улсын ногоон санхүүжилтийн эх үүсвэрийн судалгаа"-г хийж гүйцэтгэлээ. Судалгааны зорилго нь ТоС Холбооны гишүүн санхүүгийн болон бизнесийн байгууллагууд, түүнчлэн текстилийн үйлдвэрүүдийг олон улсын ногоон санхүүжилтийн эх үүсвэрт хандахад зориулан мэдээллээр хангах юм. Судалгаанд тэдгээр эх үүсвэрүүдийн тухай товч мэдээлэл, санхүүжилт олгох нөхцөл, хэрэгсэл, тавигдах шаардлага, гол анхаарах зүйлс зэргийг судалж, нэгтгэн оруулсан. ТоС Холбоо нь эдгээр санхүүжилтийн эх үүсвэрүүдийг өөрийн цахим хуудсандаа байршуулах ба цаашид тогтмол хугацаанд шинэчилж ажиллах болно.

Та судалгааг дараах холбоосоор татаж авна уу:

Англи хэл дээр: https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:00731093-d642-44a3-9026-e4a5316c4044

Монгол хэл дээр: https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:76cb0dc5-17f4-4491-a008-d1f353e7502d