Холбооны тухай

Үйл ажиллагааны чиглэл


Чиглэл 1
ТоС-ийн зарчим, удирдамж, бодлого стандарт нэвтрүүлэх
Чиглэл 2
Зарчим, удирдамж, бодлого стандартын хэрэгжилтийг үнэлэх, зөвлөмж боловсруулах, сайн туршлагыг түгээх
Чиглэл 3 
Тогтвортой санхүүтэй холбогдолтой төрийн бодлого боловсруулахад оролцох, хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх
Чиглэл 4
Гишүүдийн чадавхийг бэхжүүлэх сургалт, семинар зохион байгуулах, тогтвортой санхүүгийн дотоод, гадаад мэдээллээр хангах 
Чиглэл 5
Олон улсын байгууллагуудтай хамтран төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
Чиглэл 6
Гадны улс орнуудтай хамтран ажиллах, мэдлэг туршлагаа хуваалцах, сургалт, зөвлөгөө өгөх ажлуудыг зохион байгуулах
Чиглэл 7
Форум, хэлэлцүүлэг, уулзалт зохион байгуулах
Чиглэл 8
Судалгаа шинжилгээний ажлуудыг хийх
Чиглэл 9
Тогтвортой санхүү, ногоон бизнесийн талаар олон нийтэд эерэгээр таниулах, зөв ойлголт мэдлэг өгөх
Чиглэл 10
Ногоон төслүүд бэлтгэх, ногоон төсөл хэрэгжүүлэх чадавхи бүрдүүлэх
Чиглэл 11
Гадаад болон дотоодын санхүүжилтээр хэрэгжих ногоон төсөл хөтөлбөрүүдэд хамтран ажиллах