Холбооны тухай

Гадаад харилцаа


ТоС Холбоо нь ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулж буй гадны орны холбоод, байгууллагуудтай тогтвортой санхүүжилтийн чиглэлээр туршлага хуваалцах, мэдээлэл солилцох, төсөл санаачлага хэрэгжүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллаж байна.


 

Хамтын ажиллагаатай байгууллагууд

China Green Finance Committee
Tsinghua University - Center for Finance and Development
Kenyan Bankers Association
Association of Banks in Cambodia
Union of Banks of Kyrgyzstan
BAIPHIL