Холбооны тухай

Зөвлөлүүд


Банкны ТоС зөвлөл


Үүсгэн байгуулагдсан: 2013 оны 9 дүгээр сар
Өмнө нь ажлын хэсэг нэрээр үйл ажиллагаа явуулж байв

Зөвлөлийн дарга: Д.Чинзориг 

Дэд дарга: Б.Нарангарав

Худалдаа, хөгжлийн банкны Байгаль орчин, нийгмийн хариуцлагын хяналтын ажилтан

Улаанбаатар хотын банкны Байгаль орчин, нийгмийн хариуцлагын ажилтан

 

Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл:

  • Банкны салбарт хамааралтай тогтвортой санхүүжилтийн асуудлаар ТоС Холбооны Гүйцэтгэх захирал болон Удирдах зөвлөлд санал зөвлөмж өгөх, холбооны үйл ажиллагаанд мэргэжлийн талаас зөвлөх, нягт хамтран ажиллах;
  • салбарын ногоон стандарт, зөвлөмж, гарын авлага боловсруулах, гишүүд хоорондоо мэдээлэл солилцох, хамтран ажиллах;
  • гишүүдийн мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, туршлага солилцох арга хэмжээ зохион байгуулах;