Зохицуулагч байгууллагуудад
зориулсан семинар зохион байгуулагдлаа

Тогтвортой санхүүжилтээр
Тогтвортой Хөгжлийг бүтээе

Зөв хөгжлийг
хамтдаа бүтээе

Холбооны тухай

Монголын Тогтвортой Санхүүжилтийн Холбоо “ТоС Холбоо”-г Монголын Банкны Холбооноос 2017 оны 12 дугаар сард үүсгэн ГҮТББ-ын хэлбэрээр үүсгэн байгуулсан бөгөөд өнөөдөр Монголын банкны салбарт үйл ажиллагаагаа явуулж буй бүх 15 банкийг нэгтгэн үйл ажиллагагаагаа явуулж байна.

ТоС Холбоо нь Монгол Улсын санхүүгийн салбар болон бизнесийн байгууллагуудад байгаль орчин, нийгэмд ээлтэй үйл ажиллагааг нэвтрүүлэх, тогтвортой санхүүжилт, ногоон зээл, хөрөнгө оруулалтын дэд бүтэц бүрдүүлж, тогтвортой хөгжил, ногоон эдийн засгийн өсөлтийг дэмжихийг зорьж ажилладаг.

ТоС ХӨТӨЛБӨР

Монгол Улсын Тогтвортой Санхүүжилт (ТоС)-ийн хөтөлбөр

 

ТоС хөтөлбөр нь олон улсад төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааны сайн загвар төсөл болон танигдаж байгаа бөгөөд тогтвортой санхүүжилтийн үйл ажиллагааг банкны бус санхүүгийн салбарт нэвтрүүлэх, дэлгэрүүлэх зорилготой

Гишүүнчлэл

Манай гишүүд ТоС-ийн зарчмуудыг хэрэгжүүлэхээр нэгдэж, өөрсдийн үйл
ажиллагаанд байгаль орчин, нийгмийн удирдлагын системийг нэвтрүүлэн,
Монгол Улсын тогтвортой хөгжилд хувь нэмэрээ оруулан ажиллаж байна

102398

Монголын банкны салбарын хамт
олны тарьсан модны тоо